!
2!
!
MARIANNE TOXBOE
EFTERLADT
Roman
SAXO Publish
.
!
3!
!
Efterladt foregår i efterkrigstidens Danmark og i New
York i årene fra 1945 og frem til 1961. Efterladt er fort-
sættelsen af Skyggespil og er 2. bind i trilogien om den
17-årige Maja Niemanns dramatiske liv og udvik-
lingshistorie.
Romanen er fiktiv, ingen af karaktererne har eksisteret
i virkeligheden, men fortællingen udspiller sig i en au-
tentisk, historisk ramme. Som sådan fungerer roma-
nen både som en spændingsroman, en familiekrønike
og en historisk fortælling om menneskelivets dilem-
maer og hverdagslivets dramatiske begivenheder un-
der og efter anden verdenskrig
!
4!
!
1945
Kapitel 1
Et barn skifter hænder
Ingeborg knugede hænderne omkring hanken den lille
babykurv. Hun sad yderst droskens sæde og lænede sig
indimellem frem og strakte hals. Endnu var der intet børne-
hjem at se.
- Jeg tror snart, vi er her, Frederik.
Frederik sad helt ubevægelig. Hans alvorlige ansigt rø-
bede intet om den indre uro, der var ved at underminere
hans selvkontrol. Hænderne holdt han i ro ved at lade dem
hvile oven på den gamle, slidte dokumentmappe, han havde
i skødet. Hans blik var fikseret kuskens ryg, der bevæge-
de sig rytmisk fra side til side i takt med hestenes trav.
Ingeborg skævede til ham.
- Det er da et smukt sted, hun bliver passet, Frederik, det
du da medgive mig. Det er da godt, det ikke er inde i
København.
Frederik rettede sin flip. Der var en efterårsagtig kø-
lighed i luften. Den ene hest løftede halen og lod en serie af
hestepærer dumpe ned vejen. Frederik drejede hovedet
lidt og rettede sit blik mod hesten. Det lugtede ikke. Men det
tæppe, de havde over deres ben, lugtede umiskendeligt af
hest. nikkede han rmest umærkeligt uden at tage øj-
nene fra hestens bagdel.
- Nu varer det ikke længe, sagde kusken, der havde
fornemmet uroen bagsædet. Ingeborg smilede taknem-
melig til ham og satte sig tilbage i sædet. Hvor havde hun
dog længtes efter dette øjeblik.
!
5!
!
Tabet af deres første og eneste barn havde efterladt dybe sår
i Ingeborgs sjæl. Under den ufrivillige forløsning havde hun
været tæt at forbløde. Lægen havde med stor medfølelse
eksekveret dommen: Hun ville for altid være ufrugtbar.
Frederiks ansigtsudtryk var det, der stod skarpest i hendes
erindring. Skyldfølelsen sad dybt i hende. Moderskabet var
en hellig pligt, og hun var gold.
Den ulykkelige hændelse kunne kun være et udtryk for
Guds vrede, mente Frederik. den lille menighed i Indre
mission havde stået ved deres side og bedt om tilgivelse for
deres synder.
Men så pludselig var deres lykke vendt. Det var den dag,
Frederik fik et tegn fra Gud. De havde i radioen fortalt om
det stigende antal børn, der i efterkrigstiden var blevet efter-
ladt børnehjemmene, uden en far og mor til at tage sig af
dem. Problemet var opstået, fordi alt for mange unge kvin-
der, i deres vildfarelse, var kommet galt af sted under kri-
gen.
Frederik havde følt kaldet, der senere var blevet til en
dyb, indre vished.
- Det skal være vores bod Ingeborg, havde han sagt.
- Vi tilbyde en af disse sølle, små eksistenser en kri-
sten opdragelse og en anstændig fremtid. Og menigheden
vil vide, at deres bønner er hørt. De vil se det som en usel-
visk og barmhjertig gerning, havde han højtideligt tilføjet.
Ingeborg huskede, at hun havde siddet helt stille og holdt
vejret. Hun havde vidst, at øjeblikket var dyrebart, og at
Frederiks pludselige åbenbaring og klarsyn ikke måtte for-
styrres. Det eneste, hun havde tænkt på, var, at nu skulle det
måske alligevel lykkes for hende at blive mor.
!
6!
!
For Ingeborg var den lille pige, de var vej ud for at
hente, svaret på hendes bønner. Hun var fyldt af en lykkefø-
lelse, hun slet ikke turde dele med Frederik. For dybest set
var det jo slet ikke noget, hun havde fortjent.
Kusken sænkede farten og drejede til højre ind ad en lang
allé. Pludselig børnehjemmets aristokratiske bygninger
foran dem. Det lignede et gammelt herresæde og var omgi-
vet af en stor, smuk park.
Kusken standsede foran den store trappe, der ledte op til
en massiv indgangsdør.
Fra et af de store vinduer første sal havde forstanderin-
den, frøken Wichman, holdt øje med drosken, der var vej
op ad alléen, og med de to mennesker passagersædet.
Hun sit ur.
- Punktlige mennesker, hviskede hun lavmælt til sig selv.
Fra adoptionspapirerne vidste hun, at parret havde mi-
stet et barn og ikke kunne flere. Hun havde rket sig
Frederik Svendsens profession: Kirketjener og bestyrelses-
medlem i Indre missions menighed i Aarhus.
skrivebordet stod den lille kurv, som Maja Niemann
havde efterladt. Oven det smukke ppe i glade farver
det skrin, der indeholdt Majas personlige breve til sin bort-
adopterede datter.
Frøken Wichman huskede tydeligt mødet med den sår-
bare, unge kvinde. Maja Niemanns håb havde været, at bre-
vene ville give hendes datter en forståelse for det svære
valg, hun havde truffet. Og ikke mindst, at hendes adoptiv-
forældre en dag ville udlevere brevene, der gav hendes dat-
ter kendskab til sit biologiske ophav.
Frøken Wichman sukkede. Hun var ikke sikker på, at den
unge, kreative kvinde ville have valgt de adoptivforældre,
der nu var vej for at hente Anna. Hvis hun vel at mærke
!
7!
!
havde haft mulighed for at vælge. Nå, man måtte trøste sig
med, at barnet ville en tryg opvækst og kristen opdragel-
se. Mere kunne man vel ikke forlange. For øvrigt var det slet
ikke hendes lod at mme nogen som rigtige eller forkerte
forældre.
Barneplejersken bankede på døren.
- Ja?
- Hr. og fru Svendsen er kommet for at hente Anna.
- Godt, har I gjort Anna klar?
Barneplejersken nikkede.
- må De gerne sende hr. og fru Svendsen ind mit
kontor, vi kommer ud og henter Anna om et kvarters tid.
Frederik og Ingeborg hilste lidt stift på frøken Wichman, der
bad dem tage plads i sofahjørnet på hendes kontor. De tog
taknemmeligt imod den kop te, frøken Wichman tilbød
dem.
- Jeg ved jo, at De nok er utålmodig efter at se Deres lille
pige, nu hvor alle formaliteter er i orden. Men jeg synes lige,
jeg ville give Dem mulighed for at besvaret de spørgsmål,
der måske er opstået undervejs.
Frederik rømmede sig.
- Er barnet døbt?
- Ja, vi foretager altid en foreløbig dåb for en sikkerheds
skyld. Barnet er bt Anna, efter moderens ønske. Hun blev
født på Rigshospitalet den 20. februar, hun er nu lidt over
seks måneder gammel. Det står dem frit for at ændre navnet,
og hun skal naturligvis bære Deres efternavn. Det er almin-
delig praksis, at adoptivforældrene døber barnet igen.
- Kender De noget til barnets forældre?
- Moderen hedder Maja Niemann. Hun er en velbegavet
kvinde, der kommer fra en god familie. Anna er født uden
for ægteskab. Moderen var alene og ønskede ikke at opgive
!
8!
!
faderens navn. Derfor er faderens identitet beskrevet som
ukendt i Annas papirer. Hendes største ønske var, at Anna
kunne vokse op i et trygt miljø med både en far og en mor
omkring sig.
Frøken Wichman gav plads til parrets reaktion. Da de ik-
ke umiddelbart syntes at have nogen kommentarer, fortsatte
hun:
- Det var en meget vanskelig beslutning for moderen at
give sit barn fra sig, hun bad mig give jer det skrin, der
ligger øverst i den lille kurv, hun har lavet. I skrinet ligger
nogle breve til Anna, som Maja Niemann håbede på, at I vil
udlevere til hende et passende tidspunkt. Brevene vil gi-
ve Anna kendskab til sit biologiske ophav og til hendes
mors bevæggrunde.
Frederik Svendsen rømmede sig igen.
- De kan være helt sikker på, at vi vil gøre alt, hvad der
står i vores magt for at tilbyde vores datter et godt hjem og
en kristen opdragelse.
Ingeborg nikkede samtykkende og beundrede i det skjul-
te det smukke tæppe, der i kurven. Hendes øjne skinnede
af forventning.
- Jamen, hvis ikke De har flere spørgsmål, synes jeg,
De skal tage kurven fru Svendsen, går vi ind og finder
Anna.
I et lokale ved siden af ventede en barneplejerske med Anna
armen. Hun var klædt i det j, som Maja Niemann hav-
de sendt med sin nyfødte datter.
- Hun er et dejligt barn, fru Svendsen, vi kommer til at
savne hende, sagde barneplejersken og lagde Anna i Inge-
borgs favn.
!
9!
!
Ingeborg betaget ind i et par store, bog nysgerrige
øjne. Anna rakte ud efter hendes halskæde og gengældte
hendes smil.
- Se Frederik, er hun ikke smuk?
Frederik sendte mor og barn et lille, afmålt smil. Umid-
delbart havde han svært ved at forholde sig til den lille bylt,
Ingeborg havde i favnen, men han kunne se hendes lykke og
var tilfreds.
Ingeborg mærkede den lille piges overraskende stærke
greb omkring sin lillefinger og fornemmede pludselig bar-
nets afhængighed og sårbarhed. Ansvaret, der var lagt
hendes skuldre, var et kort øjeblik ved at kvæle hende. Hun
forstod, at deres fælles lykke ville være forbundet i al frem-
tid, og at det dybest set var det, der ville give hendes liv me-
ning. Ingeborg fik blanke øjne. Barneplejersken smilede op-
muntrende til hende.
- Hun har fået den mad, hun kunne spise lige nu. Hvor
lang tid skal De rejse for at komme hjem?
Ingeborg så spørgende på Frederik.
- Vi er nok først hjemme hen under aften.
- Hvis jeg kan de sutteflasker, De har taget med, vil
jeg fylde mælk på dem, så De har til turen hjem.
- Hvor har du gemt sutteflaskerne, Ingeborg?
- I den kurv vi havde med, den står der stolen, sagde
Ingeborg og pegede uden at tage øjnene fra Anna.
- Men behøver vi vel ikke den anden kurv?
- Den kan vi altid få brug for. Og også det smukke tæppe,
hendes mor har lavet. Vi sætter bare vores egen kurv inden
i, den er lidt mindre, sagde Ingeborg bestemt.
Barneplejersken forlod rummet med de to sutteflasker. Frø-
ken Wichman iagttog det unge forældrepar. Hun var ikke i
tvivl om, at Ingeborg ville blive Annas beskytter, og at hun
!
10!
!
ville elske hende af hele sit hjerte. Den lidt tillukkede og
indadvendte Frederik var ikke helt så nem at blive klog på.
- Har De lyst til at prøve, hvordan det er at skifte Anna,
spurgte frøken Wichman.
- Ja hvis det ikke er nogen ulejlighed. Ingeborg spør-
gende Frederik, der nikkede bifaldende.
Da barneplejersken dukkede op, bad hun Ingeborg følge
med ind i det tilstødende rum. Uden for Frederiks synsfelt
glemte Ingeborg hurtigt sin usikkerhed. Inden længe var de
to kvinder optaget af en samtale om Annas vaner og små
særheder.
- Hun er glad for at have en ble i favnen, når hun skal so-
ve. Og se, hun sutter på sin tommelfinger. Det gør hun altid,
når hun er træt. Vi har prøvet, men vi kan ikke hende til
at tage en sut. Barneplejersken svarede smilende Annas
pludren og lod kærtegnende sin finger glide ned over Annas
kind.
- Hun skal have mad hver fjerde time. Vi er lige begyndt
at give hende vælling, hun kan sove lidt længere om nat-
ten. Men hvis hun græder, skal De selvfølgelig finde ud af,
om det er, fordi hun skal skiftes. Det kan også re, fordi de
første nder er på vej. Men jeg går ud fra, at de får besøg af
sundhedsplejersken. Hun vil vejlede Dem i alle de små
spørgsmål, der kan opstå undervejs. Hvis De har lyst, kan
De prøve at skifte hende nu.
Ingeborg fjernede lidt usikkert den snavsede ble.
- Husk at skylle bleerne, inden de kommer i kogekarret.
De skal have en særlig spand, hvor de samler de snavsede
bleer. Barneplejersken skubbede en spand hen til Ingeborg.
Mens Ingeborg skiftede Anna, fik hun instruktioner om,
hvordan hun skulle pleje Annas hud og støtte og stimulere
hendes udvikling.
!
11!
!
- Hun har en masse energi og heldigvis en masse appetit
livet. De vil opdage, at hun er grådig, når hun spiser.
hun er lidt tilbøjelig til at luft i maven. De kan hjælpe
hende ved at lægge hende maven, hen over Deres ben,
når De sidder med hende. Hvis De banker hende let ryg-
gen og masserer hende lidt, så plejer det at hjælpe. Barneple-
jersken tog Anna op og lagde hende hen over skulderen.
- Sådan kan De også gøre. Det kan være, hun skal af med
en lille bøvs…
Ingeborg og barneplejersken var helt optaget af deres
snak om Annas pleje og udvikling. Imens gik Frederik lidt
rastløst omkring, og med jævne mellemrum sit lom-
meur. Da Ingeborg stadig udeblev, satte han sig i vinduesni-
chen, han kunne holde øje med trafikken alléen op til
børnehjemmet. Efter en rum tid fik han øje drosken og
drog et lettelsens suk. Endelig kunne han give efter for sin
utålmodighed. Han rejste sig og gik ind til Ingeborg i det
tilstødende rum.
- Ja, men hvis damerne er færdige, så tror jeg, vi skal se at
komme af sted. Jeg ser, at drosken venter dernede.
Ingeborg såFrederik. Hun havde afbrudt sig selv midt
i en sætning.
- Ja, selvfølgelig Frederik.
- Vi har jo mange derhjemme, der kan hjælpe dig, Inge-
borg, tilføjede han, da han så, at Ingeborg var ked af at opgi-
ve den samtale, hun var i gang med.
- Og De er selvfølgelig meget velkommen til at ringe, hvis
der er noget, De bliver i tvivl om, sagde frøken Wichman og
gav dem begge hånden.
Barneplejersken tog Anna ud af favnen Ingeborg og
lagde hende i kurven sammen med lidt legetøj og de to
fyldte sutteflasker. Ingeborg takkede for hjælpen. Frederik
!
12!
!
nikkede og tog kurven. Med Frederik i front og Ingeborg
trippende efter sig gik de ud til den ventende droske.
Det blev sent, inden de nåede frem til den lille tjenestebolig i
Aarhus. Ingeborg var ved at segne af træthed. Anna havde
grædt utrøsteligt den sidste time, og Ingeborg anede ikke,
hvad hun skulle gøre for at stille hende tilfreds. Lettelsen
var derfor stor, da hun så, at tre af menighedens unge mødre
ventede dem som en helt lille velkomstkomité.
De kikkede nysgerrigt ned i kurven og hjalp den lille fa-
milie inden døre. En af kvinderne tog Anna op og snusede
til hendes bagdel.
- Der er vist bid, sagde hun smilende. Kan vi skifte hende
i køkkenet?
Ingeborg nikkede og slog puslebordet ud. Hun fyldte en
lille skål med tempereret vand og fandt de pusleting frem,
de skulle bruge. Imens de skiftede Anna, lunede hun mæl-
ken komfuret. t og træt af den lange rejse faldt Anna
kort efter i søvn i hendes arme.
Ingeborg rejste sig lettet og gik, fuldt af de nysgerrige
kvinder, ind i soveværelset for at lægge Anna. Den lille
vugge ved siden af ægtesengen havde ret klar længe.
Kvinderne smilende hinanden. listede de lydløst
tilbage i køkkenet.
- Hun sover nu. Hvor er hun dog et dejligt barn, Inge-
borg. Hvad hedder hun?
- Anna. Jeg synes, det er et smukt navn. Vi har ikke snak-
ket om det endnu, men jeg synes, hun skal beholde det
navn, når hun skal døbes. Vi kan jo bruge min svigermors
navn som mellemnavn.
Ingeborg så spørgende på Frederik.
- Lad os tale om det i morgen min ven, lige nu tror jeg, vi
alle sammen trænger til at komme til ro.
!
13!
!
- Vi har sat suppe parat til jer, den skal bare varmes. Og
vi kommer og kikker til dig igen i morgen! Kvinderne rejste
sig.
Ingeborg takkede for deres hjælpsomhed og fulgte dem
ud til hoveddøren.
Alene i køkkenet varmede og serverede Ingeborg suppen.
gulvet stod den kurv, de havde fået med fra rnehjem-
met. Ingeborgs øjne fangede den blå pose med skrinet i.
- Hvor skal vi gemme skrinet, Frederik?
- Jeg vil først undersøge, hvad der står i brevene. Hvis
min mistanke er rigtig, er barnets far tysk. Hvorfor har mo-
deren ellers undladt at fortælle, hvem faderen er? Hvis det
er rigtigt Ingeborg, kan ingen være tjent med at læse de
breve. vi slette alle spor. Hvis vores sognebørn finder
ud af, at vi har adopteret en tyskerunge, vil både vi og den
lille pige blive lagt for had.
- Vi behøver jo ikke at fortælle det til nogen, Frederik. Vi
kan jo altid tage stilling senere. Måske falder det hele til ro.
- Folk vil se med velvilje vores lille pige, hvis de ved,
at det er et lille, forældreløst barn, vi har adopteret. Og Anna
vil ikke ane uråd. En tysk far volder problemer, sagde Fre-
derik i en tone, der ikke tålte modsigelse.
Frederik rejste sig og tog kurven med det lille skrin.
- Gå nu til ro, Ingeborg, jeg skal nok tage mig af det.
- Kurven, Frederik. Kurven og tæppet vil jeg gerne be-
holde.
- Frederik nikkede, tog skrinet og satte kurven fra sig.
Barmhjertighed, tænkte Ingeborg, mens hun satte tallerk-
nerne hårdt ned i vasken for at vaske dem op. Frederiks
barmhjertelighed er åbenbart afhængig af, hvilken næste der
har behov for at modtage den. Men hun sagde ingenting.
!
14!
!
Anna klynkede. Ingeborg lod tallerknerne stå og satte sig
ind ved siden af vuggen. Hun skubbede den langsomt vug-
gende frem og tilbage, mens hun sagte nynnede en vise, hun
havde lært af sin mor. Kort efter sov Anna igen.
Dagen i dag vil jeg aldrig glemme, tænkte Ingeborg. At
blive mor var at udleve sin bestemmelse. Og som mor ville
hun blive en del af fællesskabet i den lille menighed. Hun
skulle ikke længere føle sig udenfor. Ingeborg smilede for
sig selv og gik ud for at gøre sig klar til natten.
Morgenen i køkkenet var anderledes, end den plejede at væ-
re. Frederik skævede irriteret til Ingeborg, der havde travlt
med at give Anna mad.
- Er havregrøden snart færdig, Ingeborg. Frederik trom-
mede ulmodigt i bordet. Jeg har mange ting at gøre i dag.
- Om et øjeblik Frederik.
En halv time senere satte de sig endelig for at spise mor-
genmad sammen.
- Jeg er nødt til at spise morgenmad noget tidligere, sagde
Frederik utilfreds.
- Jeg ved det Frederik, men jeg skal lige finde ud af,
hvordan jeg skal gribe det hele an.
Frederik accepterede hendes forklaring. De spiste lidt i
tavshed.
- Nå, fandt du så ud af det med Annas far i går?
- Det var, som jeg regnede med. Jeg har pakket skrinet
ned i affaldssækken og bundet den forsvarligt til. Jeg tæn-
ker, at jeg brænder det hele af, når jeg kommer hjem i aften.
- Hvad skrev hun da?
- Det var én stor tilståelse af det syndige forhold, hun har
haft til en tysk soldat. Skændigt. Det skal vi forskåne vores
lille pige for. Ingeborg nikkede og opgav at sige ham imod.
!
15!
!
Da Frederik var taget af sted, gik hun ud til det hjørne i ha-
ven, hvor affaldet blev brændt af. Og der stod sækken gan-
ske rigtig. Ingeborg løsnede, med stor tålmodighed, den
stramme knude, Frederik havde bundet, og fandt hurtigt
den blå pose med det lille skrin. Hun tog det lille skrin ud af
posen og erstattede det med en gammel cigarkasse, som tid-
ligere havde været brugt til at samle elastikker i.
bandt hun omhyggeligt sækken til igen og placerede
den præcist det sted, hun havde fundet den. Ud fra sin bed-
ste overbevisning var der ingen, der kunne se, at nogen
havde rørt sækken.
Ingeborg sig omkring og skjulte skrinet i sin uldtrøje.
Hun bestemte sig til at gemme den tørreloftet.
Døren bandt, men gav sig, da den havde fået et lille spark
i nederste, venstre hjørne. Der lugtede fugtigt og hengemt.
Lidt dagslys slap ind igennem et lille vindue i gavlen. Inge-
borg lod døren stå åben og trak en gammel stol hen til vin-
duet. Hun lyttede opmærksomt efter lyde fra huset neden-
under, inden hun satte sig. Anna sov stadigvæk. Alt var stil-
le.
Da hun, med rystende hænder, åbnede det lille skrin, var
det første, hun fik øje på, en lille medaljon. Ingeborg åbnede
den og studerede billedet af den unge kvinde nøje. Det var
alt Annas mor. Billedrammen i den anden side var tom.
Faderen, tænkte Ingeborg, og gav sig til at læse det øverste
brev i skrinet.
København, den 12. maj 1945
Kære Anna
Når du læser dette brev, er det, fordi du er blevet så gammel, at
du har krav på at få at vide, hvem dine biologiske forældre er…
I skrivende stund er du kun tre og en halv måned gammel.
Det er vanskeligt at vide, hvor jeg befinder mig om 18 år, men
!
16!
!
jeg er sikker , at du kan finde ud af det. Marie Niemann, som
bor i Lundsgade Østerbro i København, er min faster. Hun
vil vide det.
At bortadoptere dig har været en meget svær beslutning, og
jeg har det rigtig dårligt med, at jeg ikke ved, hvor du kommer
hen og heller ikke senere har mulighed for at få det at vide. Men
sådan er betingelserne. Jeg håber af hele mit hjerte, at du har få-
et nogle gode, kærlige forældre, der tager sig godt af dig.
I æsken har jeg lagt de dagbøger, jeg skrev hver dag i den
svære periode. Måske kan du have glæde af at læse dem. Jeg
vedlægger også en medaljon med et billede af mig selv. Desvær-
re har jeg ikke noget billede af din far…
Et gennemtrængende hyl nåede Ingeborg loftet. Hun
kikkede sig febrilsk omkring for at finde et gemmested til
skrinet. Inderst inde under skunken stod der en gammel
sæk, der indeholdt noget brugt tøj, der burde være smidt
ud. Ingeborg lagde skrinet ned i bunden af sækken og
skyndte sig ned ad trappen.
I det øjeblik hun kom ned i entréen, gik hoveddøren op.
Døren til loftet stod stadigvæk åben. Frederik kiggede
forundret på hende.
- Har du været loftet Ingeborg? Barnet græder!
Ingeborgs hjerte hamrede i brystet på hende.
- Jeg har rt det Frederik. Jeg ville bare se, om vi
havde en ekstra balje til Annas bleer. Ingeborgs kinder
blussede.
- Du er tidligt hjemme, har du glemt noget?
Frederik så opmærksomt Ingeborg. Hun virkede
hektisk. slog han det hen. Det var jo hendes første dag
alene som mor.
- Jeg glemte Annas papirer. Jeg ville skrive hende op
til dåben.
!
17!
!
Ingeborg nikkede.
- Når Anna har spist, r jeg en tur med hende i bar-
nevognen. Hvornår er du hjemme til frokost?
- Cirka halv et vil jeg tro. Men jeg har kun en halv
time.
- Jeg skal nok have din frokost parat.
Ingeborg fortsatte ind til den grædende Anna. Hun
havde glædet sig til at køre en tur gennem byen med
barnevognen og kunne næsten ikke vente med at vise
hende frem. Barnevognen havde hun lånt og brugt lang
tid på at gøre i stand.
Nu sad Anna veltilfreds i sin sele, godt støttet i ryggen
af en masse puder. Hun fulgte opmærksomt med i alt det
nye, der skete omkring hende, og det var ikke svært for
de forbipasserende at lokke et smil frem på Annas ansigt.
vej hjem faldt hun i søvn, og Ingeborgs tanker vendte
tilbage til brevet på tørreloftet. Der var mindst en time, til
at Frederik kom hjem. Hun kørte barnevognen ind i køk-
kenet og undgik behændigt at vække Anna. listede
hun lydløst op på loftet for at genoptage sin læsning.
Din far var læge og tysk soldat under besættelsen i
Danmark. Vi mødtes tilfældigt, fordi han hjalp mig, da jeg blev
indblandet i et trafikuheld. Han besøgte mig på hospitalet, og vi
forelskede os i hinanden.
Det, at din far er tysk, og jeg er dansk, var et stort problem
under krigen. Der var kærlighed mellem en dansk kvinde og en
tysk mand forbudt. Nogle det som landsforræderi, for man
måtte selvfølgelig ikke elske fjenden. For os var det en hemmelig
kærlighed...
Da jeg blev gravid, kunne jeg ikke komme i kontakt med
din far, som var meldt savnet. Den gang blev man ikke accepte-
ret som enlig mor i Danmark, og slet ikke hvis barnets far var